FAQ

Home / FAQ

FAQ

10 често задавани въпроса във връзка с GDPR

(FAQs)

GDPR e съкращение на английското наименование на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) акт на Европейския съюз.

Това е нов правен акт (Регламент), който регламентира процесите по обработка на лични данни в рамките на Европейския съюз.

GDPR ще се прилага от 25 май 2018 г.

GDPR ще започне да се прилага незабавно от 25 май 2018 г. Считано от тази дата, администраторите на лични данни трябва да са привели в съответствие вътрешните си процеси с новите правила.

Както и към момента, основният надзорен орган в Република България е Комисията за Защита на Личните Данни (“КЗЛД”). КЗЛД ще продължи да следи за спазване на законодателството в областта на личните данни.

Можете да посетите уеб страницата на КЗЛД: www.cpdp.bg

GDPR ще се прилага за организации, които обработват лични данни на физически лица.

Тези данни могат да бъдат както на хартиен, така и на електронен носител.

GDPR предвижда завишени санкции във връзка с нарушенията на правилата за обработка на лични данни. Глобите, които ще се налагат могат да достигнат до 20 000 000 евро или 4% от световния оборот на компанията (или групата от компании), която от двете суми е по-висока.

При определяне на размера на глобата, ще се взема предвид естеството, тежестта и продължителността на нарушението.

Препоръчително е компанията Ви да извърши одит на практиките си за защита на личните данни, вътрешните правила и наличните договори, за да се увери, че отговарят на завишените изисквания, които са заложени в GDPR.

Очакват се да бъдат въведени промени в Закона за защита на личните данни, както и в подзаконовите актове във връзка със защитата на личните данни.

Трябва да се отбележи, че дори да не бъдат приети промени в приложимото законодателство, разпоредбите на GDPR ще имат директен ефект на територията на Република България.

Ние ще се погрижим да Ви предоставим съвети и препоръки как да направите компанията си в съответствие с GDPR.

След извършване на одита и даването на препоръки ръководството на компанията ще трябва да продължи да следи за въвеждането и спазването на тези препоръки, за да се сведе до минимум рискът от налагане на санкции от страна на регулаторите.

При ценообразуването ние вземаме предвид различни фактори (като например, размер на компанията, основен бизнес, брой служители и т.н.), за да Ви предложим справедлива цена, която ще отговаря на реално извършената работа.

За да поискате оферта Ви молим да попълните нашия въпросник.